חשיבותו של ייפויי כוח מתמשך

הזכות לקבוע את עתידנו

השליטה על חיינו, גופנו ורכושנו, היא זכות אדם בסיסית. כל זמן שאנחנו חיים ונושמים ומסוגלים לקבל החלטות באופן צלול, לא צריכה לחול כל מגבלה על שליטתנו בחיינו וברכושנו. יש לנו גם את הזכות לקבוע ולקבל החלטות לגבי הנעשה בגופינו ורכושנו לאחר לכתנו מהעולם, זאת בדרך של עריכת צוואה, אבל יש גם מצב ביניים, במהלכו אדם עדיין חי ונושם אך לא צלול דיו על מנת שיהיה באפשרותו לבטא באופן ברור את רצונותיו ושאיפותיו ביחס לגופו ורכושו. מה קורה במצב ביניים זה? לרוב, קרובי משפחה או חברים, יפנו לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס. לאחר קבלת אישור בית המשפט, האפוטרופוס ייכנס לנעליו של האדם חסר הכשירות (החסוי) ויקבל סמכויות חסרות תקדים ביחס לרכושו ובריאותו. חרף המאמצים הרבים של בתי המשפט לענייני משפחה ואגף האפוטרופוס הראשי במשרד המשפטים (הרשות שאמונה על ביקורת ופיקוח על תחום האפוטרופסות), הפיקוח אינו יכול להיות אבסולוטי ומושלם וייתכנו מצבים שבהם האפוטרופוס הממונה לא יבטא את רצונותיו ושאיפותיו של החסוי.
המחוקק היה ער לבעייתיות הנובעת מהעברת השליטה במסלול חייו של אדם בוגר לידי אפוטרופוס הממונה מטעם בית המשפט. כמו כן, המחוקק הביא בחשבון שורה נוספת של מצבים בריאותיים או נפשיים שבהם אדם עדיין לא מוגדר בתור "חסוי" מבחינה משפטית, אך הוא בהחלט מוגבל במחשבתו או בגופו באופן שיש בו כדי להשפיע על יכולתו לנהל את מהלך חייו. על מנת לפתור את הקושי שעלול להתעורר במצבי ביניים אלה, ביצע המחוקק תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהוליד את מנגנון ייפויי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע עקרונות יסוד והחלטות ביחס לתקופה מתקדמת יותר במהלך חייו במהלכה הוא עלול לאבד, באופן מלא או חלקי, את יכולתו לקבל החלטות או להביע את רצונו.

יתרונותיו של ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע את זהות מיופה הכוח שיפעל מטעמו ואף מעבר לכך, באפשרות הממנה לקבוע הוראות והנחיות ספציפיות לאותו מיופה כוח אשר יהיה חייב לנהוג לפיהן וזאת במסגרת הליך המפוקח על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, אשר אמור לבצע בקרה על כל תחום ייפוי הכוח המתמשך. הממנה אף יכול לבחור גורם מיודע, אשר יקבל עדכון על כל פעולה משמעותית שמיופה הכוח יבצע בשמו.
ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לקבוע מיופה כוח יחיד או רבים או חליפיים, כך שאם מיופה כוח אחד אינו זמין או אינו יכול למלא את תפקידו, מיופה כוח אחר יכול להיכנס במקומו. כך לדוגמא, אדם שיש לו מספר ילדים יהיה מסוגל למנות אחד מילדיו בתור מיופה כוח ובנסיבות מסוימות, ניתן יהיה להעביר את הסמכויות לילד אחר בתור מיופה כוח חליפי למיופה הכוח הראשי.
נראה כי השינוי המהותי והחשוב ביותר שתורם מנגנון ייפוי הכוח המתמשך הוא עניין פיצול האחריות וקבלת ההחלטות בקרב מספר מיופי כוח שונים. באופן זה, הממנה רשאי להגדיר את אחד מילדיו בתור מיופה כוח בסוגיות רכושיות וילד אחר בתור מיופה כוח בענייני בריאות ואם לא די בכך, הרי שהממנה אף רשאי לקבוע למיופה הכוח כללים והנחיות מדוייקות באמצעות מתן הוראות ספציפיות ובעניינים מהותיים יותר וגם בעניינים העשויים להיתפס בדרגת חשיבות נמוכה. כך למשל, אדם יכול להורות למיופה הכוח שמדי חג יחלק מרכושו מתנות בשווי מסויים לנכדיו, יגדיר את מקום ותנאי המגורים של המוסד הסיעודי שבו יאושפז או יישאר להתגורר בביתו הפרטי תחת השגחה סיעודית וכיו"ב. כל ההנחיות למיופה הכוח כמובן כפופות למגבלות של סבירות והוצאתם אל הפועל בזמן אמת תהיה במסגרת מגבלותיו הכספיות של הממנה. יחד עם זאת, ניתן לקבוע באופן כללי, כי מיופה הכוח מקבל על עצמו את האחריות לפעול לפי רצונו של הממנה באופן שיגשים את רצונותיו ושאיפותיו.
על מנת לספק הגנה לרכושו של הממנה, נקבעו בחוק מגבלות מסוימות לסמכויותיו של מיופה הכוח. כך למשל, הוגדרה מגבלה של עד 100,000 ₪ במתן מתנות ו/או תרומות. ככל שמיופה הכוח יבקש לבצע פעולות בסכום גבוה יותר, יהא עליו לפנות לבית המשפט לקבלת אישור. כך גם ביחס לביצוע פעולות במקרקעין של הממנה. ישנן פעולות אשר מיופה הכוח מנוע על-פי דין מביצוען ובכלל זה, הצבעה בבחירות, המרת דת, מסירת ילד לאימוץ או עריכת צוואה.
עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו הליך יעיל ומעט מורכב מאחר והוא מחייב ליווי של עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לביצוע ייפוי כוח מתמשך. עובדה זאת יכולה להסביר את העלות הכספית הגבוהה יחסית להליך של מינוי מיופה כוח "רגיל" באמצעות ייפוי כוח רגיל או נוטריוני, אך לא יכול להיות חולק שיתרונותיו של הליך מינוי מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך מצדיקות את העלות הגבוהה יחסית ואת הטרחה (הקטנה יחסית) בקיום המפגש עם עורך הדין המוסמך.

באיזה גיל כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

מרבית האנשים הממנים מיופי כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך הינם מטבע הדברים אנשים בוגרים, לרוב קשישים בני הגיל השלישי או אנשים צעירים יותר הסובלים מבעיות רפואיות העלולות להשפיע על כשירותם המשפטים. קיימת חשיבות רבה בהכרת המנגנון של ייפוי הכוח המתמשך על מנת שגם אוכלוסייה צעירה יותר תדע על האפשרויות המשפטיות והתועלות הרבות שנובעות מעריכת ייפוי כוח מתמשך גם בגיל צעיר יחסית מתוך מחשבה מפוכחת וארוכת טווח לעתיד ולסיכונים האפשריים שיכולים לנבוע כתוצאה מהרעה דרמטית במצב בריאותי או נפשי עקב אירועים בלתי צפויים.

כיצד ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

מועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך מצוי בשליטת הממנה. ברירת המחדל בחוק היא כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף על-פי החלטת מומחה (כגון רופא משפחה של הממנה או פסיכיאטר) כי הממנה איבד את הכשירות שלו לקבלת החלטות באופן עצמאי. עם זאת, החוק מאפשר לממנה לקבוע מועד או תנאי אחר לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו. כך למשל, כאשר מתקיימת מערכת יחסי אמון טובה עם רופא מטפל מסוים, ניתן להגדיר בייפוי הכוח המתמשך כי הוא ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישורו. ניתן גם לקבוע מועד ספציפי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כגון אירוע של ניתוח או הליך אחר המתוכנן מראש ואשר לאחריו תיתכן תקופה של אובדן כשירות.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך ייחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מקצועית מיוחדת מטעם משרד האפוטרופוס הכללי ואשר הוסמך לבצע פעולות מסוימות המוגדרות בחוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופסות. ניתן לוודא באתר האינטרנט של משרד האפוטרופוס הכללי שעורך הדין אליו פונים אכן מוסמך לערוך ייפוי הכוח מתמשך.
במסגרת הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך על עורך הדין להסביר באופן מסודר וברור את המשמעות המשפטית הנובעת מעריכת ייפוי כוח מתמשך ואת החשיבות של ההנחיות המקדימות. על עורך הדין להציג את האפשרויות השונות העומדות לרשות הממנה.
בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, יש לוודא כי עורך הדין מקיים פגישות נפרדות עם הממנה ועם מיופה הכוח וזאת על מנת למנוע חתימה ומינוי תחת לחץ או תוך כדי השפעה בלתי הוגנת.
על מנת שייפוי הכוח המתמשך יהא תקף מבחינה משפטית, חובה שייחתם בפני עורך הדין המוסמך לכך וכן, יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרד האפוטרופוס הכללי.
לאחר הפקדת ייפוי הכוח מתמשך במשרד האפוטרופוס הכללי, הממנה יקבל הודעת תזכורת מדי 3 שנים, והוא יהיה רשאי לשנות בכל עת את הוראות ייפוי הכוח המתמשך, כל זמן שהוא עדיין צלול דיו.
ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבל שליטה, גם אם לא מוחלטת, על מהלך חייו בערוב ימיו. ההליך פשוט יחסית, מבוצע בחסות בקרה של משרד המשפטים ותועלותיו החברתיות, הכלכליות והמשפטיות רבות. ראוי שכל אדם יקבל החלטות באשר לעתידו בזמן שהוא עדיין בשליטה וצלול.

** המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת ו/או האתר אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן